top of page

האם הפעלת חוות פרפרים בקרקע חקלאית מהווה שימוש חורג?

עודכן: 14 באוק׳ 2018

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה ביום 12.09.2018 בחן בית המשפט את מהות השימוש בקרקע, מטרות השימוש והגדרת השימושים אשר יכול שיעלו בקנה אחד עם הגדרת הייעדו "חקלאי".

בית המשפט התבקש לאשר צו הפסקה כנגד הפעלת עסק בשם חוות הפרפרים על קרקע שיעודה חקלאי בבנימינה. במסגרת הפעלת החווה גידל הנאשם פרפרים בחווה וקיים בה הפעלה של האכלת פרפרים על ידי מבקרים באמצעות מקלות סוכר. בית המשפט בחן את מהות השימוש שנעשה בפועל בשטח המקרקעין וקבע כי במקרה זה גידול פרפרים, במובחן מהפעלתו של מרכז מבקרים במקום, הוא שימוש חקלאי. עם זאת, הפעלתו של מרכז המבקרים במקום אינה עונה על הגדרת שימוש חקלאי ולכן בגדר "שימוש חורג". את הבסיס להחלטתו מנמק בית המשפט בכך שפעילות האכלת הפרפרים היוותה נדבך עיקרי, משמעותי וחשוב להפעלתה של החווה, ללא הפעלת מרכז המבקרים לא היתה תכלית אמיתית להפעלתה של החווה ולא היו הכנסות נוספות מהפעלתה ולכן עיקר הפעילות בשטח המקרקעין היה הפעלתו של מרכז המבקרים ולא גידולם של הפרפרים.

במסגרת פסק הדין מתווה בית המשפט מספר קריטריונים לבחינת השאלה האם שימוש מסויים יכנס בגדר "שימוש חקלאי" או לא כאשר הנטיה היא שככל שהשימוש הנלווה יהיה שולי לשימוש העיקרי החקלאי, תהיה נטיה להכיר בקיומו כעונה על הגדרת השימוש החקלאי אך ככל שירחק השימוש העיקרי בקרקע מן השימוש החקלאי הנטיה תהיה לשלול את אפשרות השימוש.


המבחנים אתם מפעיל בית המשפט לצורך בחינת התאמתו של השימוש ליעוד חקלאי:

  • מבחן הפעילות העיקרית אל מול הפעילות המשנית- ככל שהפעילות העיקרית היא תוצרת חקלאית הנטיה תהיה לטובת ההנחה כי מדובר בשימוש העונה על ייעוד חקלאי.

  • היקף ההכנסות מן השימוש העיקרי לעומת ההכנסות מן השימוש הנלווה (שאינו חקלאי) אין לקבוע כי גביית תשלום ממבקרים לכשעצמה שוללת משימוש בקרקע את אופיו החקלאי אך גביית דמי השתתפות בפעילות חקלאית עשויה לרמז על טיבה של הפעילות העיקרית במקום. גובה הסכום, התמורה הניתנת בעד התשלום וכן נתח ההכנסות מדמי ההשתתפות לעומת נתח ההכנסות מיתר הפעולות החקלאיות המבוהקות המתבצעות בשטח.

  • מהי ההשפעה על הסביבה, איכות הסביה והנוף בעקבות השימוש

  • האם הפעילות במקום יכולה "לעמוד על רגליה" גם ללא הפעילות הנלווית.

24 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page