top of page

יפוי כח מתמשך 

יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם בגיר, תושב ישראל בעל מסוגלות להבין את משמעותו של ייפוי הכח המתמשך ותוצאותיו, לתכנן את עתידו בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכח המתמשך יכול אדם לתת הנחיות למיופה הכח שבוחר כיצד לפעול ומה יעשה בנוגע לעניינים רכושיים, רפואיים וכלליים במועד מסוים ולקבוע מה יהיה היקף סמכויותיו של מיופה הכח.

החוק מגדיר את מיפה הכח כ"ממנה".

ייפוי הכח המתמשך מקל למעשה על הליך מינוי אפוטרופוס ומחליף אותו. כך, ככל שערך אדם ייפוי כח מתמשך והפקידו כנדרש, לא יידרש מינוי אפוטרופוס עבורו לצורך ניהול פעולותיו ומיופה הכח יהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו של מיפה הכח בהתאם להוראות ייפוי הכח המתמשך אשר נערך ידי הממנה.

יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם בגיר, תושב ישראל בעל מסוגלות להבין את משמעותו של ייפוי הכח המתמשך ותוצאותיו, לתכנן את עתידו בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכח המתמשך יכול אדם לתת הנחיות למיופה הכח שבוחר כיצד לפעול ומה יעשה בנוגע לעניינים רכושיים, רפואיים וכלליים במועד מסוים ולקבוע מה יהיה היקף סמכויותיו של מיופה הכח.

החוק מגדיר את מיפה הכח כ"ממנה".

ייפוי הכח המתמשך מקל למעשה על הליך מינוי אפוטרופוס ומחליף אותו. כך, ככל שערך אדם ייפוי כח מתמשך והפקידו כנדרש, לא יידרש מינוי אפוטרופוס עבורו לצורך ניהול פעולותיו ומיופה הכח יהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו של מיפה הכח בהתאם להוראות ייפוי הכח המתמשך אשר נערך ידי הממנה.

עורכת דין שירן רומנו הוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשך תוך מתן התייחסות  להשלכות העתידיות הנובעות מההליך והאופן הנכון והמתאים לביצועו.

bottom of page