top of page

 צוואות וירושות

 "הואיל ואיש אינו יודע יום פקודתו כי ביד ה' נפש כל חי"

הליך עריכת צוואה הינו בעל השלכות רבות על יורשיו של אדם, מטרתו למנוע מחלוקות וטענות עתידיות ביחס לשאלה מה יעשה ברכושו של האדם לאחר פטירתו.

הליך עריכת הצוואה מחייב עמידה בתנאים על מנת שהצוואה תוכר כבעלת תוקף מחייב לאחר פטירתו של אדם ותאפשר לממש את רצונו האחרון של המצווה.

לצורך מימושה של הצוואה יש להגישה לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת המוריש על מנת שיוצא צו קיום צוואה המאפשר חלוקת העזבון בהתאם לצוואה.

לשם כך, מומלץ מאוד לבצע את הליך עריכת הצוואה בנוכחותו של עורך דין אשר יוודא את עריכתה של הצוואה בהתאם להוראות הדין במטרה למנוע מחלוקות וסכסוכי ירושה עתידיים לאחר מות המצווה.

לחילופין, אדם המעוניין שלא לערוך צוואה בחייו ולהותיר את אשר יעשה ברכושו לאחר פטירתו בהתאם לחלוקה הקבועה בחוק הירושה, יגישו יורשיו בקשה למתן צו ירושה לאחר הפטירה, במסגרת הבקשה יצויינו הצדדים הזכאים לרשת את הנפטר על פי החלוקה הקבועה בחוק וככל שישנם צדדים הבוחרים להסתלק מחלקם בעבון - יצרפו תצהיר מתאים במסגרת הבקשה.

העברת מקרקעין בירושה אינה מהווה עסקה במקרקעין ועל כן לא חל לגביה מס. יחד עם זאת, חלוקת העזבון בין היורשים עשויה להקים השלכות מס עתידיות על היורשים. לכן, לעיתים ייעץ עורך הדין לצדדים להתנהל אחרת ביחס לאופן הגשת הבקשה לצו ירושה / צו קיום הצוואה וחלוקת העזבון.

משרד עורכי דין SHR עוסק בעריכת יפויי כח מתמשכים, עריכת צוואות והגשת בקשות למתן צווי ירושה בפני הרשם לענייני ירושה תוך מתן התייחסות  להשלכות העתידיות הנובעות מההליך והאופן הנכון והמתאים לביצועו.

ידיים תינוק ומבוגר
bottom of page