top of page

יפוי כח מתמשך

מאת: שירן רומנו, עו"ד


ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם בגיר, תושב ישראל בעל מסוגלות להבין את משמעותו של ייפוי הכח המתמשך ותוצאותיו, לתכנן את עתידו בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכח המתמשך יכול אדם לתת הנחיות למיופה הכח שבוחר כיצד לפעול ומה יעשה בנוגע לעניינים רכושיים, רפואיים וכלליים במועד מסוים ולקבוע מה יהיה היקף סמכויותיו של מיופה הכח.

החוק מגדיר את מיפה הכח כ"ממנה".

ייפוי הכח המתמשך מקל למעשה על הליך מינוי אפוטרופוס ומחליף אותו. כך, ככל שערך אדם ייפוי כח מתמשך והפקידו כנדרש, לא יידרש מינוי אפוטרופוס עבורו לצורך ניהול פעולותיו ומיופה הכח יהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו של מיפה הכח בהתאם להוראות ייפוי הכח המתמשך אשר נערך ידי הממנה.


מי יכול להתמנות כמיופה כח של הממנה

מייפה הכח יכול למנות בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע עליהם הוא סומך על מנת שישמש כמיופה כח מטעמו. מיופה הכח אינו יכול להיות תאגיד.

מיופה כח לא יכול להתמנות כמיופה כח עבור יותר מ- 3 ממנים ביפוי כח מתמשך.

על מיופה הכח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו ולכן לא יוכל להתמנות כמיופה כח מי אשר מונה לו אפוטרופוס או שנכנס לתוקף לגביו (כממנה) ייפוי כח מתמשך.

כמו כן, יכול הממונה למנות מספר אנשים יחדיו כמיופיי כח מטעמו או למנות מספר מיופיי כח כך שכל אחד מהם יוסמך לפעול בעניין אחד, או לחילופין, מיופיי כח חלופיים אשר רק בחדלותו של אחד מהם יכנס מינוי של האחר לתוקף.

קיימות מגבלות ביחס לזהותו של מיופה הכח אותו ניתן למנות ונוגעות למצבו הספציפי של מיופה הכח- ולכן נודעת חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין עם קבלת ההחלטה בדבר זהותו של מיופה הכח.

על הממנה לקבל את הסכמתו של מיופה הכח לצורך מינויו וזאת באמצעות חתימתו בפני עורך דין על ייפוי הכח המתמשך במסגרתו מונה כמיופה כח.


תוקפו של ייפוי הכח המתמשך

לאחר עריכת ייפוי הכח המתמשך ואישורו על ידי עורך דין אשר עבר הסמכה לעריכת ייפוי כח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, יופקד ייפוי הכח במשרדי האפוטרופוס הכללי.

מייפה הכח יכול לשנות את הוראות ייפוי הכח המתמשך או לבטלו בכל עת ובלבד שבמועד השינוי או הביטול הינו כשיר לנהל את פעולותיו.

מיפה הכח יכול גם להגביל את אפשרותו לבצע שינויים בייפוי הכח – אולם זאת יעשה במקרים חריגים.

ייפוי הכח יעמוד בתוקף עד לביטולו או פקיעתו.

ייפוי הכח יפקע במספר מקרים:

- בהתאם לתנאי הפקיעה אשר נקבעו בייפוי הכח.

- בהודעה של מיופה הכח לפיה אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כח.

- בפטירת הממנה או מיופה הכח.

- אם מיופה הכח אינו כשיר עוד לשמש כמיופה כל או שהתקיימו נסיבות הקבועות בחוק להיעדר כשירות מיופה כח מתמשך.

יחד עם זאת, למשך תקופה של 90 ימים ממועד הפטירה, רשאי מיופה הכח לענייני הרכוש להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים ובכלל זאת לשלם תשלומים עבור שירותים והוצאות שוטפות, תשלומים לצורך שמירת נכסים או מניעת נזק לעיזבון.

הפעלתו של ייפוי הכח המתמשך ועשיית פעולות על ידי מיופה הכח מכוחו של ייפוי הכח תהיה עם מסירת הצהרה של מיופה הכח על קיום התנאים אשר נקבעו על ידי הממנה כמפעילים את ייפוי הכח וזאת בהודעה שתישלח אל האפוטרופוס הכללי. במקרים מסוימים ידרשו אסמכתאות חיצוניות לעניין קיום התנאים להפעלת ייפוי הכח.


חשוב- אם לאחר כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף יתנגד הממנה לביצוע פעולה או קבלת החלטה שהתבקשה על ידו במסגרת ייפוי הכח המתמשך על מיופה הכח לפעול על פי בקת הממנה בשעת מעשה ולא בהתאם להוראות ייפוי הכח בהכרח. כל זאת כפוף לכך שלא נכללה על ידי הממנה הוראה המגבילה את שינוי הוראותיו ביפוי הכח.


כיום- שירות הפקדת ייפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי פטור מאגרהמשרד עורכי דין SHR שירן רומנו הרוש מספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בעריכת יפוי כח מתמשך תוך שימת לב לכל ההיבטים הנדרשים לממנה בעת עריכת יפוי הכח והשלכותיו העתידיות על הממונה ומיופה הכח.

45 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page